Επίσημοι Κανόνες Doodle 4 Google

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤOΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΥΡΟΣ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ.

Σκοπός του διαγωνισμού Doodle 4 Google (στο εξής ο «Διαγωνισμός») είναι να παροτρύνει επιλέξιμους μαθητές σχολείων της Ελλάδας (στο εξής ο (οι) «Συμμετέχων (-οντες)» ή «Εσείς/Εσάς») να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για να δημιουργήσουν τη δική τους ερμηνεία (δημιουργική ερμηνεία) του λογοτύπου της Google. Οι κριτές θα επιλέξουν τις νικητήριες συμμετοχές και τα βραβεία θα απονεμηθούν σύμφωνα με τους παρόντες Επίσημους Κανόνες (στο εξής οι «Κανόνες»).

1. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

Για να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό, πρέπει να αποδεχθείτε τους Κανόνες. Επομένως, παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες Κανόνες προτού συμμετάσχετε, και να βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε και ότι τους αποδέχεστε. Συμφωνείτε ότι η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά αποδοχή των παρόντων Κανόνων. Δεν μπορείτε να υποβάλετε συμμετοχή στον Διαγωνισμό και δεν είστε επιλέξιμος να λάβετε τα βραβεία τα οποία περιγράφονται στους παρόντες Κανόνες, εάν δεν αποδεχθείτε τους παρόντες Κανόνες. Οι παρόντες Κανόνες συνιστούν δεσμευτική νόμιμη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη Google σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι να λάβουν οποιοδήποτε βραβείο. Οι παρόντες Κανόνες δεσμεύουν και τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες τους.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Για να είναι επιλέξιμος να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων πρέπει: α) να είναι πολίτης ή μόνιμος νόμιμος κάτοικος Ελλάδος (δηλαδή πρέπει να μπορεί να αποδείξει τη μόνιμη νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μέσω «πράσινης κάρτας»)· β) να είναι εγγεγραμμένος σε ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συλλήβδην στο εξής, το (τα) «Σχολείο (-α) της Ελλάδας»)· και γ) να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη άδεια ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα του. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι να λάβουν οποιοδήποτε βραβείο, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 των παρόντων Κανόνων.. Υπάλληλοι, ασκούμενοι, συμβαλλόμενοι και επίσημα στελέχη της Google, και της μητρικής εταιρείας, των θυγατρικών, των συνδεδεμένων εταιρειών της καθώς και τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, τα γραφεία διαφήμισης και προώθησης αυτών, οι αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες τους (στο εξής οι «Οντότητες του Διαγωνισμού») καθώς και τα μέλη των Οντοτήτων του Διαγωνισμού και τα μέλη της άμεσης οικογένειάς τους (γονείς, αδέλφια, τέκνα, σύζυγοι και σύντροφοι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους) και τα μέλη του νοικοκυριού (ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι συγγενείς ή όχι) των εν λόγω υπαλλήλων, στελεχών και μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στον παρόντα Διαγωνισμό.

3. ΧΟΡΗΓΟΣ:

Χορηγός του Διαγωνισμού είναι η Google Inc. (στο εξής η «Google» ή ο Χορηγός»), εταιρεία συσταθείσα στην πολιτεία του Delaware, της οποίας ο κύριος τόπος άσκησης της δραστηριότητάς της βρίσκεται στις ΗΠΑ, στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο Διαγωνισμός ξεκινά στις 26/2/2013 στις 6:00:00 π.μ., ώρα Ελλάδος και λήγει στις 13/05/2013 στις 11:59:59 μ.μ. ώρα Ελλάδος (στο εξής η «Περίοδος του Διαγωνισμού»). Όλες οι ημερομηνίες υπόκεινται σε αλλαγή.

5.ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. Για να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη διεύθυνση google.com/doodle4google/ (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος του Διαγωνισμού») κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο επίσημο δισέλιδο έντυπο συμμετοχής (στο εξής το «Έντυπο Συμμετοχής») για: α) να υποβάλετε ένα Doodle (σχέδιο) το οποίο αντικατοπτρίζει τη δημιουργική ερμηνεία του λογοτύπου της Google από τον Συμμετέχοντα, όπως αναφέρεται στο θέμα του Διαγωνισμού «Η Ελλάδα μου» (στο εξής το «Doodle»)· β) να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες στη δεύτερη σελίδα του Εντύπου Συμμετοχής προτού υποβάλετε ένα Doodle· και γ) να υποβάλετε μια υποστηρικτική δήλωση πενήντα (50) ή λιγότερων λέξεων και έναν τίτλο για το Doodle του Συμμετέχοντος το οποίο βασίζεται στο θέμα του Διαγωνισμού. Το Doodle και η υποστηρικτική δήλωση πρέπει να πληρούν τις «Απαιτήσεις του Doodle», οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω.

Αφού συμπληρώσετε πλήρως το Έντυπο Συμμετοχής, πρέπει να το τυπώσετε σε ένα φύλλο ανοιχτόχρωμου χαρτιού διαστάσεων A4 (21cm x 29.7cm) και να φροντίσετε να υπογραφεί από τον έναν γονέα/νόμιμο κηδεμόνα. Το συμπληρωμένο Έντυπο Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου το οποίο θα διατεθεί σε προσεχή επικαιροποίηση του Δικτυακού Τόπου του Διαγωνισμού.

Για την υποβολή συμμετοχής σε έντυπη μορφή, η συμμετοχή πρέπει να ταχυδρομηθεί με την ένδειξη D4G μέσα σε φάκελο (προσεκτικά συσκευασμένη, ώστε να μην υποστεί ζημία) με την καταβολή κατάλληλου ταχυδρομικού τέλους, στην ακόλουθη ταχυδρομική διευθύνση:
Soho Square House
Doodle 4 Google
Αντωνοπούλου 3,
Κάτω Κηφισιά,
Αθήνα
145 61

Συμμετοχές οι οποίες λαμβάνονται χωρίς συμπληρωμένο Έντυπο Συμμετοχής ή χωρίς την υπογραφή ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα θα αποκλείονται.

ΟΡΙΟ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Επόμενες συμμετοχές θα αποκλείονται. Για να ληφθούν υπόψη στον Διαγωνισμό, οι συμμετοχές πρέπει να: (i) είναι πλήρεις (όπως καθορίζεται από τη Google)· (ii) να φέρουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία το αργότερο έως τις 29/3/2013, έως τις 11:59:59 μ.μ. ώρα Ελλάδος· και (iii) να είναι συνταγμένες στα Ελληνικά (εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό). Μαζικές συμμετοχές προϊόν μηχανής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αποκλείονται. Κάθε υποβαλλόμενη συμμετοχή η οποία δεν πληροί τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια θα αποκλείεται. Η Google δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες απωλέσθηκαν, καθυστέρησαν, υπέστησαν ζημία, καταστράφηκαν ή παράπεσαν, με οποιονδήποτε τρόπο. Η απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής δεν συνιστά απόδειξη συμμετοχής. Κάθε συμμετοχή θεωρείται ότι υποβάλλεται από τον Συμμετέχοντα κατά τον χρόνο υποβολής της συμμετοχής.

6.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ DOODLE.

Το Doodle και η υποστηρικτική δήλωση πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια (στο εξής οι «Απαιτήσεις του Doodle»):

Κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού, ο Χορηγός, οι αντιπρόσωποί του ή/και οι Κριτές (ορίζονται κατωτέρω) θα αξιολογήσουν τα Doodle και τις υποστηρικτικές δηλώσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι πληρούν τις Απαιτήσεις του Doodle. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κάθε Συμμετέχοντα ο οποίος υποβάλλει Doodle και υποστηρικτική δήλωση που δεν πληρούν τις Απαιτήσεις του Doodle. Συμμετοχές οι οποίες δεν είναι πλήρεις ή σύμφωνες προς τους παρόντες Κανόνες μπορεί να αποκλεισθούν.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Κάθε Doodle θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί βάσει των ακόλουθων «Κριτηρίων»:

 1. καλλιτεχνική αξία – ζωγραφικές δεξιότητες και χρήση χρώματος·
 2. δημιουργικότητα και πρωτοτυπία – λαμβάνοντας υπόψη την αναπαράσταση του θέματος του Διαγωνισμού «Η Ελλάδα μου» και την χρήση του λογοτύπου της Google, καθώς και τη μοναδική και καινοτόμο προσέγγιση του Doodle·
 3. μετάδοση του θέματος του Διαγωνισμού τόσο στο σχέδιο όσο και στην υποστηρικτική δήλωση – πόσο καλά εξηγεί ο Συμμετέχων τι αντιπροσωπεύει το «Η Ελλάδα μου» στην υποστηρικτική δήλωση και στο σχέδιο·
 4. τήρηση των Απαιτήσεων του Doodle και των παρόντων Κανόνων.

Οι υποβληθείσες συμμετοχές θα υποδιαιρεθούν σε τέσσερις «Ομάδες Τάξεων» για αξιολόγηση:

 1. Τάξεις 1η Δημοτικού-3η Δημοτικού
 2. Τάξεις 4η Δημοτικού – 6η Δημοτικού
 3. Τάξεις 1η Γυμνασίου- 3η Γυμνασίου
 4. Τάξεις 1η Λυκείου- 3η Λυκείου

Χρησιμοποιώντας τα ως άνω Κριτήρια, θα υπάρχουν περισσότερα επίπεδα στη διαδικασία αξιολόγησης, τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω. Θα υπάρχουν τρία (3) επίπεδα αξιολόγησης, από τα οποία θα προκύψουν φιναλίστ σε καθένα από τα ακόλουθα επίπεδα:«Επιλαχόντες», «Εθνικοί Φιναλίστ»και ένας «Εθνικός Νικητής», όπως περιγράφεται αναλυτικότερα κατωτέρω.

Πρώτο επίπεδο: Επιλαχόντες

 1. Αριθμός Φιναλίστ που θα επιλεγούν στο συγκεκριμένο επίπεδο: 60
 2. Στο επίπεδο των Επιλαχόντων, θα επιλεγούν εξήντα (60) συμμετοχές, οι οποίες θα προχωρήσουν στον Διαγωνισμό.

Δεύτερο επίπεδο: Επίπεδο Εθνικών Φιναλίστ

 1. Αριθμός Νικητών που θα επιλεγούν στο συγκεκριμένο επίπεδο: 4
 2. Από τους 60 Επιλαχόντες, θα επιλεγούν συνολικά τέσσερις (4) Εθνικοί Φιναλίστ (ένας (1) ανά Ομάδα Τάξης), ως ακολούθως:
 3. Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο επίπεδο θα περιλαμβάνει δύο σκέλη: (i) ψηφοφορία του κοινού μέσω του Δικτυακού Τόπου του Διαγωνισμού· και (ii) βαθμολογία των καλλιτεχνών σχεδίων Doodle της Google. Πρώτον, το κοινό θα ψηφίσει για τα Doodle. Η επιγραμμική ψηφοφορία του κοινού ξεκινά την 15η Απριλίου 2013 και λήγει στις 7 Μαίου 2013, οι δε ημερομηνίες υπόκεινται σε αλλαγή. Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος ψηφοφορίας του κοινού, η επιτροπή καλλιτεχνών Doodle της Google θα εξετάσει τον αριθμό των ψήφων που έλαβε καθένας από τους 60 Επιλαχόντες, καθώς και τα Κριτήρια. Στη συνέχεια, θα αποδώσουν σε κάθε Επιλαχόντα μια βαθμολογία.
 4. Σε κάθε Ομάδα Τάξεων, ο Επιλαχών ο οποίος θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία θα προχωρήσει ως Εθνικός Φιναλίστ.
 5. Ειδοποίηση Νικητών
 6. Οι τέσσερις (4) κορυφαίοι Επιλαχόντες (ένας (1) ανά Ομάδα Τάξεων) θα οριστούν «Εθνικοί Φιναλίστ».

Τρίτο επίπεδο: Επίπεδο Εθνικού Νικητή

 1. Αριθμός Νικητών που θα επιλεγούν στο συγκεκριμένο επίπεδο:
 2. Εφαρμόζοντας τα Κριτήρια, μια επιτροπή Υπαλλήλων της Google θα επιλέξει στη συνέχεια έναν (1) Εθνικό Νικητή μεταξύ των τεσσάρων (4) Εθνικών Φιναλίστ.
 3. Ειδοποίηση Νικητή
 4. Ο Εθνικός Νικητής θα ειδοποιηθεί προσωπικά στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2013 στην Αθήνα.

Ισοβαθμία: Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε οποιοδήποτε επίπεδο αξιολόγησης, οι κριτές θα επαναξιολογήσουν τα Doodle που ισοβάθμησαν, σύμφωνα με τα Κριτήρια, έως ότου αναδειχθεί νικητής μεταξύ τους. Τα Doodle που ισοβάθμησαν θα υποβληθούν σε ψηφοφορία εκ νέου από τους κριτές στο αντίστοιχο επίπεδο, έως ότου αναδειχθεί νικητής μεταξύ τους.

Οι αποφάσεις των κριτών είναι οριστικές και δεσμευτικές. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς επιλέξιμες συμμετοχές, δεν θα απονεμηθούν όλα τα βραβεία. Εάν ένας δυνητικός νικητής δεν είναι σε θέση, για οποιονδήποτε λόγο, να αποδεχθεί το βραβείο του, η Google διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλον Συμμετέχοντα.

Ειδοποίηση Φιναλίστ και Νικητών: Για να χαρακτηρισθεί ένας Συμμετέχων φιναλίστ πρέπει να επικυρωθούν και να επαληθευθούν η επιλεξιμότητα και η συμμόρφωση προς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες Κανόνες. Εάν ένας δυνητικός φιναλίστ ή νικητής αποκλεισθεί για οποιονδήποτε λόγο, το Doodle που έλαβε την επόμενη υψηλότερη συνολική βαθμολογία θα επιλεγεί ως δυνητικός φιναλίστ ή νικητής. Ο (οι) δυνητικός (-οί) φιναλίστ και νικητής (-ές) θα επιλεγεί-ούν και θα ειδοποιηθεί-ούν τηλεφωνικώς ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού. Εάν ένας δυνητικός φιναλίστ/νικητής δεν απαντήσει στην απόπειρα ειδοποίησης εντός τριών (3) ημερών από την πρώτη απόπειρα ειδοποίησης, ο εν λόγω δυνητικός φιναλίστ/νικητής μπορεί να αποκλεισθεί και ένας εναλλακτικός δυνητικός φιναλίστ/νικητής θα επιλεγεί από όλες τις ληφθείσες επιλέξιμες συμμετοχές βάσει των Κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στην παρούσα. Σε σχέση με την τηλεφωνική ειδοποίηση, η εν λόγω ειδοποίηση θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε όταν ο δυνητικός φιναλίστ/νικητής ή ο γονέας ή ο κηδεμόνας του δυνητικού φιναλίστ/νικητή συζητήσει με τον Χορηγό ή όταν αφεθεί μήνυμα στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου ή στον αυτόματο τηλεφωνητή του δυνητικού φιναλίστ/νικητή από τον Χορηγό, όποιο εκ των δύο γεγονότων συμβεί πρώτο. Εκτός εάν κάτι τέτοιο απαγορεύεται εκ του νόμου, κάθε δυνητικός φιναλίστ/νικητής μπορεί να κληθεί να υπογράψει και να επιστρέψει Δήλωση Επιλεξιμότητας και Απαλλαγής από Ευθύνη και Δικαιώματα Δημοσιότητας και να παράσχει κάθε πρόσθετη πληροφορία, την οποία ενδέχεται να απαιτήσει ο Χορηγός. Εάν απαιτείται, οι δυνητικοί φιναλίστ/νικητές πρέπει να επιστρέψουν κάθε τέτοιο έγγραφο που θα απαιτηθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (ή όπως αλλιώς υποδειχθεί) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών και ταχυδρομικώς εντός επτά (7) ημερών από την απόπειρα ειδοποίησης, διαφορετικά ο εν λόγω δυνητικός φιναλίστ/νικητής θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το βραβείο, και ένας άλλος δυνητικός φιναλίστ/νικητής μπορεί να επιλεγεί βάσει των Κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται ανωτέρω. Εάν ο δυνητικός φιναλίστ/νικητής είναι ανήλικος, ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του πρέπει να υπογράψει τα έγγραφα και να τα επιστρέψει, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Κάθε απαίτηση ειδοποίησης, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση στο πλαίσιο των παρόντων Κανόνων, θα τηρηθεί με αυστηρότητα. Οι κρίσεις των κριτών είναι οριστικές και δεσμευτικές.

8. ΒΡΑΒΕΙΑ:

Ο Εθνικός Νικητής θα κερδίσει ένα Chromebook (αξία λιανικής περίπου 240 δολάρια)·, ένα Wacom tablet (αξία λιανικής περίπου 240 δολάρια), ένα ταξίδι στην Αθήνα για την εκδήλωση στις 13 Μαϊου 2013, και ένα T-shirt με τυπωμένο το Doodle του/της σε αυτό. Επιπλέον το σχολείο του νικητή θα κερδίσει 30 Chromebook υπολογιστές με σκοπό να δημιουργήσει μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να ανακαλύπτουν τον κόσμο της τεχνολογίας. Κάθε ένας απο τους 60 επιλαχόντες θα κερδίσει ένα T-shirt της Google

Το Doodle του Εθνικού Νικητή θα απεικονισθεί στην αρχική σελίδα www.google.gr στην Ελλάδα για μία ημέρα.

Οι τέσσερις (4) Εθνικοί Φιναλίστ, από τους οποίους θα αναδειχθεί και ο Εθνικός Νικητής, θα κερδίσουν ένα Wacom tablet (αξία λιανικής περίπου 240 δολάρια), ένα ταξίδι στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 2013 και ένα T-shirt με τυπωμένο το Doodle το οποίο σχεδίασαν για τον διαγωνισμό. Όλοι θα λάβουν ένα πιστοποιητικό και θα δούνε τα έργα τους να παρουσιάζονται στην ειδική σελίδα που θα δημιουργηθεί για το Doodle 4 Google.

Οι εξήντα (60) Επιλαχόντες, οι οποίοι δεν αναδεικνύονται Εθνικοί Φιναλίστ, θα κερδίσουν ένα ταξίδι στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 2013 και ένα T-shirt με τυπωμένο το Doodle το οποίο σχεδίασαν για τον διαγωνισμό.

Ο Συμμετέχων, ο καλεσμένος ή ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του, εάν ο Συμμετέχων είναι ανήλικος, πρέπει να υπογράψει άδεια ταξιδίου πριν από το ταξίδι καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο για να ταξιδέψει νομίμως. Ο νικητής και ο καλεσμένος πρέπει να ταξιδέψουν μαζί, ταυτόχρονα στο ίδιο δρομολόγιο. Όλες οι λεπτομέρειες του ταξιδίου πρέπει να ρυθμιστούν μέσω του Χορηγού. Το μέρος των βραβείων που αφορά το ταξίδι θα περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης για τον Συμμετέχοντα και έναν (1) από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες του από ένα μεγάλο αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται κοντύτερα στον τόπο διαμονής του νικητή προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού· και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και το ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στις 13 Μαΐου 2013 στην Αθήνα. Τα αεροπορικά εισιτήρια, η διαμονή σε ξενοδοχείο και οι μεταφορές θα ρυθμισθούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Google – ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες ημέρες εξαιρέσεων στις πωλήσεις εισιτηρίων και ορισμένοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά από και προς το σπίτι τους και το αεροδρόμιο και για κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο. Μετά την κράτηση των ημερομηνιών του ταξιδίου, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή, παράταση ή υποκατάσταση των ημερών του ταξιδίου, παρά μόνον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού. Δεν επιτρέπεται καμία παράταση ή αλλαγή των ημερομηνιών του ταξιδίου. Ο Χορηγός δεν θα αντικαταστήσει εισιτήρια, ταξιδιωτικά παραστατικά, πιστοποιητικά ή άλλα παρόμοια είδη, τα οποία εκλάπησαν ή απωλέσθηκαν, από τη στιγμή που θα περιέλθουν στην κατοχή του νικητή ή στην κατοχή του καλεσμένου του νικητή. Εάν ο νικητής διαμένει εντός απόστασης 160 χιλιομέτρων από την πόλη απονομής των βραβείων, το μέρος των βραβείων που αφορά την αεροπορική μεταφορά δεν θα απονεμηθεί, θα υποκατασταθεί από μεταφορά με επίγειο μεταφορικό μέσο και δεν θα παρασχεθεί καμία επιπλέον αποζημίωση. Ο νικητής και ο καλεσμένος πρέπει να διαθέτουν έγγραφο ταυτότητας σε ισχύ και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο κ.λπ.) προκειμένου να ταξιδέψουν. Ο Χορηγός, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι θυγατρικές και τα τμήματα του, τα γραφεία διαφήμισης και προώθησης (στο εξής οι «Οντότητες του Διαγωνισμού») δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ακύρωση, καθυστέρηση, εκτροπή ή υποκατάσταση ή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους των αεροπορικών μεταφορέων, των ξενοδοχείων ή άλλων εταιρειών μεταφοράς ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που παρέχουν οποιαδήποτε από τις ως άνω υπηρεσίες και φιλοξενία στους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών των ανωτέρω, όπως αλλαγές στις υπηρεσίες ή στη φιλοξενία οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους. Οι Οντότητες του Διαγωνισμού δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια ή ζημία αποσκευών ή για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία ή έξοδο που έχει σχέση με το ταξίδι και τον παρόντα Διαγωνισμό.

Ο χρόνος απόδοσης των βραβείων θα γνωστοποιηθεί στους νικητές με τα έγγραφα αποδοχής των βραβείων, αλλά η απόδοση δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από την παρέλευση τεσσάρων (4) εβδομάδων από την παραλαβή από τον Χορηγό των εγγράφων αποδοχής των βραβείων από τους νικητές και κατά περίπτωση τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες τους. Όλα τα βραβεία που απονέμονται σε ανηλίκους θα καταβληθούν στο όνομα του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα προς όφελος του παιδιού ή όπως αλλιώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται καμία μεταβίβαση, υποκατάσταση ή καταβολή ισοδυνάμου μετρητών για τα βραβεία, παρά μόνον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού. Ο Χορηγός διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αντικατάστασης ενός βραβείου, εν όλω ή εν μέρει, με βραβείο ίσης ή μεγαλύτερης οικονομικής αξίας, εάν ένα βραβείο δεν είναι δυνατόν να απονεμηθεί όπως περιγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, εν όλω ή εν μέρει. Η αξία εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, οι οποίες μπορούν να εμφανίζουν διακυμάνσεις και δεν θα απονεμηθεί καμία διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας αγοράς και της πραγματικής αξίας λιανικής. Τα βραβεία μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ή/και σε άδειες εκμετάλλευσης και ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο υλισμικό, λογισμικό, υπηρεσίες ή συντήρηση για να χρησιμοποιηθούν. Ο νικητής φέρει κάθε ευθύνη για την χρήση των βραβείων σύμφωνα με κάθε όρο ο οποίος επιβάλλεται από τον κατασκευαστή καθώς και κάθε ευθύνη για κάθε πρόσθετο έξοδο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση, τον τακτικό έλεγχο ή τη συντήρηση του βραβείου. Ο Χορηγός δεν διατυπώνει και δεν ευθύνεται κατ’ ουδένα τρόπο για τυχόν δεσμεύσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου, οι οποίες σχετίζονται με τα βραβεία όσον αφορά τη χρήση, την αξία ή την κατοχή των βραβείων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ποιότητας, της μηχανικής κατάστασης, της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητάς τους για συγκεκριμένο σκοπό, με εξαίρεση την τυποποιημένη εγγύηση κατασκευαστή η οποία ενδέχεται να ισχύει για το βραβείο ή οποιοδήποτε συστατικό μέρος αυτού. Ο Χορηγός έχει δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό ή την απονομή των βραβείων για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

9. ΦΟΡΟΙ:

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΡΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ GOOGLE ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ‘Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘEI ΑΠΟ ΤΗ GOOGLE, ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ Η΄ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ/ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥΣ. Προκειμένου να λάβουν ένα βραβείο, οι δυνητικοί νικητές πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τεκμηρίωση που απαιτεί η Google, ή που απαιτείται άλλως πως από την εφαρμοστέα νομοθεσία, στην Google ή σε αντιπρόσωπο της Google ή στην αρμόδια φορολογική αρχή, όπως προβλέπεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Ο δυνητικός νικητής και οι φιναλίστ, και εάν ο νικητής/φιναλίστ είναι ανήλικος, οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες του, είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται προς κάθε εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία και απαίτηση υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Εάν ένας δυνητικός νικητής δεν παράσχει την εν λόγω τεκμηρίωση ή δεν συμμορφωθεί προς την εν λόγω νομοθεσία, το βραβείο μπορεί να αφαιρεθεί και η Google μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει εναλλακτικό δυνητικό νικητή.

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Ισχύουν όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις. Η Google διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε Συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό, εάν, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Google, πιστεύει εύλογα ότι ο Συμμετέχων επιχείρησε να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία του Διαγωνισμού κλέβοντας, εξαπατώντας ή εφαρμόζοντας οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη πρακτική παιχνιδιού ή εάν ενοχλεί, κακομεταχειρίζεται, απειλεί ή παρενοχλεί άλλους συμμετέχοντες, τη Google ή τους Κριτές.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Μεταξύ της Google και του Συμμετέχοντος, ο Συμμετέχων διατηρεί την κυριότητα κάθε δικαιώματος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των ηθικών δικαιωμάτων) που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Doodle (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων της Google στο λογότυπο/εμπορικό σήμα της Google). Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του, ο Συμμετέχων προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα του παραχωρεί στη Google και τις συνδεδεμένες εταιρείες της διαρκή, απεριόριστη χρονικά, ανέκκλητη, παγκόσμια, μεταβιβάσιμη, ατελή και μη αποκλειστική άδεια χρησιμοποίησης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης, διανομής, δημόσιας εκτέλεσης, χρησιμοποίησης για τη δημιουργία παράγωγου έργου και δημόσιας απεικόνισης του Doodle για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης στον δικτυακό τόπο της Google, χωρίς καμία απόδοση ή αποζημίωση προς τον Συμμετέχοντα. Τα υποβληθέντα Doodle δεν επιστρέφονται. Τα ανωτέρω περιέχουν και όλες τις λοιπές εξουσίες χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του υποβληθέντος Doodle κι αν ακόμη δεν αναφέρονται ρητώς.

12. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ:

Οι Συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι ο Χορηγός και οι συνδεδεμένες εταιρείες του μπορούν να συλλέξουν, να υποβάλουν σε επεξεργασία, να αποθηκεύσουν ή να χρησιμοποιήσουν άλλως πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται μαζί με μια συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό τη διεξαγωγή και τη διαχείριση του Διαγωνισμού. Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα τους, αποδέχονται τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη γνωστοποίηση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν από τον Χορηγό και τις συνδεδεμένες εταιρείες του. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τον Συμμετέχοντα υπόκειται στην Πολιτική για την Ιδιωτική Ζωή της Google, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κατέχει ο Χορηγός σε σχέση με τον Διαγωνισμό, απευθύνοντας επιστολή στη Google στην ακόλουθη διεύθυνση: Privacy Matters, c/o Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ΗΠΑ. Εάν ένας Συμμετέχων δεν παράσχει τα δεδομένα που απαιτούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής του, η συμμετοχή του Συμμετέχοντος μπορεί να μην είναι επιλέξιμη.

13. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα τους αποδέχονται να συμμετάσχουν σε κάθε δραστηριότητα στα μέσα ενημέρωσης ή προωθητική δραστηριότητα, η οποία απορρέει από τον Διαγωνισμό, όπως εύλογα ζητηθεί από την Google, με έξοδα της Google, και αποδέχονται και συγκατατίθενται στη χρήση του ονόματος ή/και της εικόνας τους από τη Google. Η Google θα επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες πριν από κάθε αίτημα συνέντευξης των μέσων ενημέρωσης, το οποίο επιχορηγείται από τη Google.

Τα Doodle μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στον Τύπο και στα μέσα ενημέρωσης και ο Συμμετέχων προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα του συμφωνεί να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα και να μην διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα το οποίο ο Συμμετέχων έχει ή μπορεί να έχει στο Doodle. Η Google διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει το όνομα και την εικόνα των Συμμετεχόντων με τις 100 καλύτερες βαθμολογίες, των Φιναλίστ και του Νικητή στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού ή σε μέσα ενημέρωσης για σκοπούς δημοσιότητας.

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Οι Συμμετέχοντες προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα τους εγγυώνται ότι τα Doodle είναι δικά τους πρωτότυπα έργα και ότι, ως εκ τούτου, είναι μοναδικοί και αποκλειστικοί κύριοι και κάτοχοι των δικαιωμάτων επί του Doodle που υποβάλλουν και ότι δικαιούνται να υποβάλουν το Doodle στον Διαγωνισμό και να παραχωρήσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες εκμετάλλευσης. Κάθε Συμμετέχων προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα του συμφωνεί να μην υποβάλει οποιοδήποτε Doodle το οποίο: α) παραβιάζει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα τρίτου, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προσωπικά ή ηθικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, βιομηχανικών σχεδίων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, υποχρεώσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας ή της εμπιστευτικότητας· ή β) παραβιάζει άλλως πως την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό, ο Συμμετέχων προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα του θα αποζημιώνει και συμφωνεί να αποκαθιστά τον Χορηγό και τις Οντότητες του Διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή για κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, αξίωση, απαίτηση, απώλεια, ζημία, έξοδο και δαπάνη που απορρέει από οποιαδήποτε πράξη, αθέτηση ή παράλειψη του Συμμετέχοντος ή/και αθέτηση οποιασδήποτε εγγύησης του Συμμετέχοντος ή του γονέα/νομίμου κηδεμόνα του, η οποία περιγράφεται στην παρούσα. Στον μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του νόμου βαθμό, ο Συμμετέχων προσωπικά και δια του γονέα ή νομίμου κηδεμόνα του συμφωνεί να υπερασπίζεται, να αποζημιώνει και να αποκαθιστά τον Χορηγό και τις Οντότητες του Διαγωνισμού σε σχέση με κάθε αξίωση, μέτρο, αγωγή ή διαδικασία, καθώς και σε σχέση με κάθε απώλεια, υποχρέωση αποζημίωσης, ζημία, έξοδο και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών εξόδων) που προκύπτει ή συσσωρεύεται από: (i) οποιοδήποτε Doodle ή άλλο υλικό το οποίο μεταφορτώθηκε ή παρασχέθηκε άλλως πως από τον Συμμετέχοντα και το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα δημιουργού, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, διακριτικό γνώρισμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου προσώπου ή το οποίο δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή παραβιάζει τα δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικής ζωής άλλου προσώπου· (ii) οποιαδήποτε παραπλανητική δήλωση του Συμμετέχοντος σχετική με τον Διαγωνισμό· (iii) οποιαδήποτε μη συμμόρφωση του Συμμετέχοντος προς τους παρόντες Κανόνες· (iv) αξιώσεις οι οποίες ασκούνται από πρόσωπα ή οντότητες διαφορετικά από τους συμβαλλομένους στους παρόντες Κανόνες και οι οποίες απορρέουν από ή σχετίζονται με τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό· (v) την αποδοχή, την κατοχή, την κακή χρήση ή τη χρήση οποιουδήποτε βραβείου ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον Διαγωνισμό ή συμμετοχή στον Διαγωνισμό· (vi) οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή άλλο πρόβλημα που αφορά τον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού σε σχέση με την υποβολή Doodle και τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό· (vii) οποιοδήποτε σφάλμα στη συλλογή, στην επεξεργασία ή στη διατήρηση πληροφοριών συμμετοχής ή ψηφοφορίας σε σχέση με την υποβολή Doodle και τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό, καθώς και στη διαδικασία ψηφοφορίας του κοινού· ή (viii) από οποιοδήποτε τυπογραφικό ή άλλο σφάλμα στην εκτύπωση, προσφορά ή ανακοίνωση οποιουδήποτε βραβείου ή νικητή σε σχέση με την υποβολή Doodle και τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό

15. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ:

Κάθε ψευδής πληροφορία, η οποία παρέχεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα σχετικά με την ταυτότητα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, την κυριότητα δικαιωμάτων, καθώς και η μη συμμόρφωση προς τους παρόντες Κανόνες και άλλους συναφείς κανόνες μπορεί να έχει ως συνέπεια τον άμεσο αποκλεισμό του Συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό.

16. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η Google δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία του συνόλου του Δικτυακού Τόπου του Διαγωνισμού ή για τυχόν καθυστερημένα, απολεσθέντα, ζημιωθέντα, εκτραπέντα, μη πλήρη, δυσανάγνωστα, μη παραδόσιμα ή καταστραφέντα Doodle ή ψήφους, λόγω σφαλμάτων συστήματος, αποτυχημένης, μη πλήρους ή συγκεχυμένης διαβίβασης μέσω υπολογιστή ή άλλης δυσλειτουργίας διαβίβασης μέσω άλλων τηλεπικοινωνιακών μέσων, αστοχία υλισμικού ή λογισμικού οποιουδήποτε είδους, απώλεια ή μη διαθέσιμη σύνδεση δικτύου, τυπογραφικό ή συστημικό/ανθρώπινο σφάλμα και αστοχία, τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή γραμμών, καλωδιακής σύνδεσης, δορυφορικής διαβίβασης, εξυπηρετητή ή παρόχου υπηρεσιών ή εξοπλισμού πληροφορικής, συμφόρηση στο Διαδίκτυο ή στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού, ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων άλλων τηλεπικοινωνιακών, καλωδιακών, ψηφιακών ή δορυφορικών δυσλειτουργιών, οι οποίες ενδέχεται να περιορίζουν την ικανότητα του Συμμετέχοντος/του κοινού να συμμετάσχει/να ψηφίσει, αντίστοιχα. Η Google δεν ευθύνεται για τις πολιτικές, τις ενέργειες και τις παραλείψεις άλλων, οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν τον Συμμετέχοντα να υποβάλει Doodle, να συμμετάσχει ή/και να διεκδικήσει ένα βραβείο στον παρόντα Διαγωνισμό. Η παράλειψη του Χορηγού να επιβάλει οποιονδήποτε όρο των παρόντων Κανόνων δεν θα συνιστά παραίτηση από τη συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει Συμμετέχοντες οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες ή παρεμβάλλονται στον Διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν ένας Συμμετέχων αποκλειστεί, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει τον Συμμετέχοντα μη επιλέξιμο στον Διαγωνισμό.

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Διαγωνισμός δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί όπως είχε προβλεφθεί, μεταξύ άλλων λόγω προσβολής από ιό πληροφορικής, προβλημάτων υπολογιστών, παραβίασης, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης, τεχνικών αστοχιών ή άλλων αιτίων που πλήττουν ή επηρεάζουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Google διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει, να παύσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό. Η Google διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ο οποίος παραβιάζει τη διαδικασία υποβολής συμμετοχών ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του Διαγωνισμού ή τον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε απόπειρα Συμμετέχοντος να προκαλέσει σκόπιμη ζημία σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένου του Δικτυακού Τόπου του Διαγωνισμού, ή να υπονομεύσει τη νόμιμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού συνιστά αδίκημα στο πλαίσιο της ποινικής και της αστικής νομοθεσίας και, σε περίπτωση τέτοιας απόπειρας, η Google διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Συμμετέχοντα δράστη μιας τέτοιας πράξης στον μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του εφαρμοστέου νόμου βαθμό.

18. ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Σε καμία περίπτωση η υποβολή Doodle στον Διαγωνισμό, η απονομή βραβείου ή οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Κανόνων δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως προσφορά ή ως σύμβαση απασχόλησης στη Google ή στις Οντότητες του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υπέβαλαν το Doodle που σχεδίασαν οικειοθελώς και όχι σε πνεύμα εμπιστοσύνης ούτε στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεως για εργασία. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται επί του παρόντος καμία σχέση αντιπροσωπείας ή άλλη σχέση ή σιωπηρή σύμβαση μεταξύ του Συμμετέχοντος και της Google ή των Οντοτήτων του Διαγωνισμού και ότι δεν δημιουργείται καμία τέτοια σχέση μέσω της υποβολής Doodle από τον Συμμετέχοντα βάσει των παρόντων Κανόνων.

19. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

Οι παρόντες Κανόνες διέπονται από, υπόκεινται σε και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξαιρουμένων όλων των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανόνων κριθεί άκυρη ή ανεκτέλεστη, όλες οι λοιπές διατάξεις της παρούσας παραμένουν σε πλήρη ισχύ και παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους. Στον βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου, τα δικαιώματα άσκησης αγωγής, αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή προσφυγής σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία σε περίπτωση διαφορών ή αξιώσεων που απορρέουν από ή σχετίζονται με τον παρόντα Διαγωνισμό αποκλείονται διά της παρούσας, οι δε Συμμετέχοντες παραιτούνται ρητώς από κάθε τέτοιο δικαίωμα.

20. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:

Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, συμφωνείτε ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε διαφορά, αξίωση ή απαίτηση η οποία σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον Διαγωνισμό θα αποφασισθεί μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. Κάθε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και στη Google, οποιουδήποτε είδους ή φύσης, η οποία προκύπτει από τους παρόντες Κανόνες, υποβάλλεται στην Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (στο εξής η «JAMS») για δεσμευτική διαιτησία βάσει των κανόνων της που ισχύουν εκάστοτε στην περιοχή του San Jose, στην Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, ενώπιον ενός διαιτητή, στον οποίο θα συμφωνήσουν από κοινού αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να μοιραστούν εξίσου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα διαιτησίας.