Όροι Χρήσης Google

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια αρχειοθετημένη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών μας. Συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση ή όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Καλωσήρθατε στη Google!

1. Η σχέση σας με τη Google

1.1 Η χρήση από εσάς των προϊόντων, του λογισμικού, των υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων (web sites) της Google (εφεξής καλούμενα σωρευτικά στο παρόν ως οι «Υπηρεσίες» και μη περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπηρεσιών παρέχονται σε εσάς από τη Google δυνάμει ξεχωριστής γραπτής σύμβασης) υπόκειται στους όρους νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Google. “Google” είναι η εταιρεία Google Inc., της οποίας η διεύθυνση κεντρικής διοίκησης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Το παρόν έγγραφο εξηγεί τον τρόπο κατά τον οποίο έχει καταρτιστεί η συμφωνία, και καθορίζει ορισμένους από τους όρους αυτής.

1.2 Εκτός αν υπάρχει αντίθετη γραπτή συμφωνία με τη Google, η σύμβασή σας με τη Google θα περιλαμβάνει πάντοτε, κατ’ ελάχιστον, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν. Οι όροι αυτοί καλούνται κατωτέρω οι «Καθολικοί Όροι» (“Universal Terms”).

1.3 Η σύμβασή σας με τη Google θα περιλαμβάνει επίσης τους όρους οποιασδήποτε Νομικής Ανακοίνωσης, η οποία ισχύει για τις Υπηρεσίες, πλέον των Καθολικών Όρων. Όλα τα ως άνω καλούνται κατωτέρω ως οι «Πρόσθετοι Όροι» (“Additional Terms”). Σε περίπτωση που οι Πρόσθετοι Όροι ισχύουν για μία Υπηρεσία, αυτοί θα είναι προσβάσιμοι για να τους διαβάσετε είτε εντός, είτε κατά τη χρήση από εσάς, της εν λόγω Υπηρεσίας.

1.4 Οι Καθολικοί Όροι μαζί με τους Πρόσθετους Όρους, αποτελούν μία νομικώς δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Google, σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε το χρόνο για να τους διαβάσετε προσεκτικά. Σωρευτικά, η παρούσα νομική συμφωνία καλείται κατωτέρω ως οι «Όροι».

1.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Πρόσθετων και των Καθολικών Όρων, οι Πρόσθετοι Όροι θα υπερισχύουν σχετικά με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

2. Αποδοχή των Όρων

2.1 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους Όρους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν δεν αποδεχτείτε τους Όρους.

2.2 Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους:

(A) κάνοντας κλικ στην αποδοχή ή συμφωνία προς τους Όρους, όπου σας παρέχεται η εν λόγω επιλογή από τη Google στην διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για οποιαδήποτε Υπηρεσία, ή

(B) χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Google θα θεωρήσει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως αποδοχή των Όρων εφεξής.

2.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τους Όρους εάν (α) δεν έχετε την ηλικία που ορίζει ο νόμος για την σύναψη δεσμευτικής σύμβασης με τη Google, ή (β) είστε άτομο στο οποίο απαγορεύεται να λαμβάνει τις Υπηρεσίες βάσει της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας κατοικίας σας ή της χώρας από την οποία χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

2.4 Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των Καθολικών Όρων για το αρχείο σας.

3. Γλώσσα των Όρων

3.1 Όπου σας παρέχεται από τη Google μετάφραση της έκδοσης των Όρων στην Αγγλική γλώσσα, συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται προς διευκόλυνσή σας και μόνο και ότι οι εκδόσεις των Όρων στην Αγγλική γλώσσα θα διέπουν τη σχέση σας με τη Google.

3.2 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης των Όρων στην Αγγλική γλώσσα και της μετάφρασης, θα υπερισχύει η έκδοση στην Αγγλική γλώσσα.

4. Παροχή των Υπηρεσιών από τη Google

4.1 Η Google έχει θυγατρικά και συγγενή νομικά πρόσωπα σε ολόκληρο τον κόσμο (“Θυγατρικές και Συγγενείς Εταιρείες”). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανωτέρω εταιρείες θα παρέχουν τις Υπηρεσίες σε εσάς για λογαριασμό της ίδιας της Google. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Θυγατρικές και Συγγενείς Εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να παρέχουν τις Υπηρεσίες σε εσάς.

4.2 Η Google καινοτομεί συνεχώς προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες της. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το είδος και η φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τη Google μπορούν να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

4.3 Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαρκούς καινοτομίας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Google δύναται να διακόψει (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων των Υπηρεσιών) προς εσάς ή τους χρήστες εν γένει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Google, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Μπορείτε να σταματήσετε τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή. Δεν υποχρεούστε να ενημερώσετε συγκεκριμένα τη Google όταν σταματήσετε τη χρήση των Υπηρεσιών.

4.4 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αν η Google ακυρώσει την πρόσβαση στο λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην σας επιτρέπεται η πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλα περιεχόμενα τα οποία περιέχονται στο λογαριασμό σας.

4.5 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μολονότι η Google μπορεί επί του παρόντος να μην έχει θέσει ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο για τον αριθμό μεταδόσεων που μπορείτε να λαμβάνετε ή να αποστέλετε μέσω των Υπηρεσιών ή για την περιεκτικότητα του αποθηκευτικού χώρου για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, τέτοια ως άνω προκαθορισμένα ανώτατα όρια μπορούν να τεθούν από την Google οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Google.

5. Χρήση των Υπηρεσιών από εσάς

5.1 Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχετε στη Google θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.

5.2 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αποκλειστικά για σκοπούς επιτρεπόμενους από (α) τους Όρους και (β) οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή οποιεσδήποτε γενικώς αποδεκτές πρακτικές ή κατευθυντήριες γραμμές στις σχετικές δικαιοδοσίες (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες σχετιζόμενες χώρες).

5.3 Αποδέχεστε να μην εισέρχεστε (ή να μην αποπειράστε να εισέλθετε) σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει η Google, εκτός αν αυτό σας έχει συγκεκριμένα επιτραπεί βάσει ξεχωριστής συμφωνίας με τη Google.

5.4 Αποδέχεστε ότι δεν θα εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες ή διαταράσσει τις Υπηρεσίες (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με τις Υπηρεσίες).

5.5 Εκτός αν σας έχει συγκεκριμένα επιτραπεί βάσει ξεχωριστής συμφωνίας με τη Google, συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαραγάγετε, ανατυπώσετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, εμπορευτείτε ή μεταπωλήσετε τις Υπηρεσίες για οποιαδήποτε σκοπό.

5.6 Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και ότι η Google δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών σας βάσει των Όρων και για τις συνέπειες (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας την οποία μπορεί να υποστεί η Google) οποιασδήποτε ως άνω αθέτησης.

6. Οι δικοί σας κωδικοί πρόσβασης και η ασφάλεια λογαριασμού σας

6.1 Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες.

6.2 Αντιστοίχως, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντι στην Google για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα υπό τον λογαριασμού σας.

6.3 Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού σας κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, συμφωνείτε ότι θα ειδοποιήσετε αμέσως τη Google στη διεύθυνση http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=el.

7. Προστασία απορρήτου και οι προσωπικές σας πληροφορίες

7.1 Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων της Google, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική προστασίας απορρήτου της Google στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.gr/privacy.html. Η ανωτέρω πολιτική επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Google χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες, και προστατεύει το απόρρητό σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

7.2 Συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου της Google.

8. Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες

8.1 Κατανοείτε ότι όλες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, λογισμικό υπολογιστή, αρχεία μουσικής, ακουστικά αρχεία ή άλλων ήχων, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες), στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση ως μέρος των Υπηρεσιών ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται το ανωτέρω περιεχόμενο. Όλες οι ως άνω πληροφορίες καλούνται κατωτέρω ως το “Περιεχόμενο”.

8.2 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς διαφημίσεων στις Υπηρεσίες και Περιεχόμενο χορηγών εντός των Υπηρεσιών ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους χορηγούς ή τους διαφημιστές, οι οποίοι παρέχουν το ανωτέρω Περιεχόμενο στη Google (ή ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες για λογαριασμό τους). Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο ανωτέρω Περιεχόμενο (εν όλω ή εν μέρει) παρά μόνο αν σας έχει επιτραπεί συγκεκριμένα από τη Google ή από τους ιδιοκτήτες του ανωτέρω Περιεχομένου, σε ξεχωριστή συμφωνία.

8.3 Η Google διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν θα έχει καμία υποχρέωση) να ελέγχει προληπτικά, να αναθεωρεί, σηματοδοτεί, φιλτράρει, τροποποιεί, αρνείται ή αφαιρεί οποιοδήποτε και κάθε Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία. Για ορισμένες από τις Υπηρεσίες, η Google μπορεί να παρέχει εργαλεία για το φιλτράρισμα εμφανώς ερωτικού περιεχομένου. Τα ως άνω εργαλεία περιλαμβάνουν τις επιλογές προτίμησης SafeSearch (δείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.gr/help/customize.html#safe). Επιπροσθέτως, υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες και λογισμικό για τον περιορισμό της πρόσβασης σε υλικό, το οποίο ενδεχομένως θεωρείτε ενοχλητικό ή αποδοκιμαστέο.

8.4 Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και ότι, από αυτή την άποψη, χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με δική σας ευθύνη.

8.5 Συμφωνείτε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη (και ότι η Google δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργείτε, μεταδίδετε ή προβάλετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες των ανωτέρω πράξεών σας (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μπορεί να υποστεί η Google).

9. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

9.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Google (ή οι αδειοπάροχοι της Google) έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών (είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υφίστανται τα ανωτέρω δικαιώματα). Αποδέχεστε περαιτέρω ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές από τη Google και ότι δεν θα αποκαλύψετε τέτοιες ως άνω πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Google.

9.2 Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τη Google, κανένας εκ των Όρων δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας της Google.

9.3 Εάν σας έχει παραχωρηθεί ρητό δικαίωμα χρήσης για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία εταιρικής ταυτότητας, με ξεχωριστή γραπτή σύμβαση με τη Google, στην περίπτωση αυτή συμφωνείτε ότι η χρήση από εσάς των εν λόγω στοιχείων θα γίνεται σε συμμόρφωση με την εν λόγω συμφωνία, με οποιεσδήποτε εφαρμοστέες διατάξεις των Όρων, και τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης στοιχείων εταιρικής ταυτότητας της Google, όπως ενημερώνονται κατά καιρούς. Οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζονται μέσω δικτύου (online) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.gr/permissions/guidelines.html (ή οποιαδήποτε τέτοια ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία μπορεί να παρέχει κατά καιρούς η Google, για το σκοπό αυτό).

9.4 Πέραν της περιορισμένης άδειας χρήσης που ορίζεται στην Ενότητα 11, η Google αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον από εσάς (ή τους αδειοπαρόχους σας) βάσει των παρόντων Όρων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου που εσείς υποβάλετε, αποστέλετε, μεταδίδετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο υφίσταται επί του ανωτέρω Περιεχομένου (είτε τα εν λόγω δικαιώματα τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υφίστανται τα ανωτέρω δικαιώματα). Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τη Google, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εφαρμογή των ανωτέρω δικαιωμάτων και ότι η Google δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει για λογαριασμό σας.

9.5 Συμφωνείτε ότι δεν θα αφαιρέσετε, αποκρύψετε, ή μεταβάλλετε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων εμπορικών σημάτων) οι οποίες μπορεί να είναι επικολλημένες ή να περιέχονται στις Υπηρεσίες.

9.6 Εκτός αν σας έχει δοθεί ρητή γραπτή εξουσιοδότηση ως προς αυτό από την Google, συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, καμία εμπορική επωνυμία, κανένα λογότυπο οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού κατά τρόπο, ο οποίος πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων, ή αποσκοπεί να στο να προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων.

10. Άδεια Χρήσης από την Google

10.1 Η Google σας παραχωρεί μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που σας παρέχεται από τη Google, ως μέρος των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται σε εσάς από τη Google (καλούμενο κατωτέρω ως το “Λογισμικό”). Η παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσής σας στη χρήση και απόλαυση του προνομίου των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από τη Google, κατά τον επιτρεπόμενο από τους Όρους τρόπο.

10.2 Δεν επιτρέπεται (και απαγορεύεται να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλο) να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβείτε σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθείτε να αποσπάσετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός αν αυτό ρητά επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή εκτός αν σας έχει επιτραπεί συγκεκριμένα να το πράξετε από τη Google, γραπτώς.

10.3 Εκτός αν σας έχει συγκεκριμένα γραπτώς επιτραπεί από την Google να το πράξετε, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας χρήσης του Λογισμικού (ή να παραχωρήσετε υπό-άδεια χρήσης αυτών), να παραχωρήσετε εγγυήσεις δια εκχωρήσεως των δικαιωμάτων σας χρήσης του Λογισμικού, ή να μεταβιβάσετε κατά άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων σας χρήσης του Λογισμικού.

11. Άδεια χρήσης περιεχομένου από εσάς

11.1 Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήδη κατέχετε επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλετε, αποστέλετε ή προβάλετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών. Με την υποβολή, αποστολή ή προβολή του περιεχομένου παρέχετε στην Google μία συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμιας εμβέλειας, άνευ υποχρεώσεως καταβολής δικαιωμάτων, και μη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί, μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί ή προβάλει δημοσίως και να διανέμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο υποβάλετε, αποστέλετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης παραχωρείται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης της Google να προβάλει, διανείμει και προωθήσει τις Υπηρεσίες και είναι δυνατόν να ανακληθεί για ορισμένες Υπηρεσίες, όπως ορίζεται στους Πρόσθετους Όρους των Υπηρεσιών αυτών.

11.2 Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα της Google να καθιστά το ως άνω Περιεχόμενο διαθέσιμο σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα με τα οποία η Google έχει σχέσεις για την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών δημοσίευσης, και να χρησιμοποιεί το ανωτέρω Περιεχόμενο αναφορικά προς την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

11.3 Κατανοείτε ότι η Google, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων τεχνικών ενεργειών για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους χρήστες μας, μπορεί (α) να μεταδίδει ή να διανέμει το Περιεχόμενό σας σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα, και (β) να προβαίνει σε αλλαγές του Περιεχομένου σας αναγκαίες για την συμμόρφωση και προσαρμογή του ανωτέρου Περιεχομένου προς τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων, συσκευών, υπηρεσιών ή μέσων. Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια χρήσης θα επιτρέπει στη Google να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις.

11.4 Δηλώνετε και εγγυάστε προς τη Google ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.

12. Ενημερώσεις λογισμικού

12.1 Το Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείτε μπορεί αυτόματα να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) και εγκατάσταση ενημερώσεων κατά καιρούς από τη Google. Οι ενημερώσεις αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να βελτιώνουν, ενισχύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες και ενδέχεται να έχουν τη μορφή διορθωτικών προγραμμάτων σφαλμάτων λογισμικού (bug fixes), ενισχυμένων λειτουργιών, νέων αυτοτελών λογισμικών μονάδων και εντελώς νέων εκδόσεων. Συμφωνείτε να παραλαμβάνετε τις ως άνω ενημερώσεις (και να επιτρέπετε στη Google να τις παραδίδει σε εσάς) ως τμήμα της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

13. Τερματισμός της σχέσης σας με τη Google

13.1 Οι Όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την καταγγελία τους, είτε από εσάς είτε από τη Google όπως καθορίζεται κατωτέρω.

13.2 Εάν επιθυμείτε να καταγγείλετε τη νομική συμφωνία σας με τη Google, μπορείτε να το πράξετε (α) ειδοποιώντας τη Google οποιαδήποτε χρονική στιγμή και (β) κλείνοντας τους λογαριασμού σας για όλες τις Υπηρεσίες, τις οποίες χρησιμοποιείτε, όπου σας δίνεται η επιλογή αυτή από την Google. Η ειδοποίησή σας πρέπει να αποσταλεί, γραπτώς, στη διεύθυνση της Google, η οποία αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων.

13.3 Η Google μπορεί ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει την νομική συμφωνία της με εσάς, εάν:

(Α) παραβιάσατε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων (ή ενεργήσατε κατά τρόπο ο οποίος καταδεικνύει σαφώς ότι δεν σκοπεύετε ή δεν δύνασθε να συμμορφωθείτε προς τις διατάξεις των Όρων), ή

(Β) επιβάλλεται εκ του νόμου στη Google να το πράξει (για παράδειγμα, σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς είναι, ή καθίσταται παράνομη), ή

(Γ) ο συνεργάτης, με τον οποίο η Google προσέφερε τις Υπηρεσίες προς εσάς, έχει διακόψει τη σχέση του με τη Google, ή έπαυσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες σε εσάς, ή

(Δ) η Google στρέφεται ως προς το να μην παρέχει πλέον τις Υπηρεσίες προς χρήστες στη χώρα, στην οποία κατοικείτε ή από την οποία χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, ή

(Ε) η παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς από τη Google δεν είναι, κατά την άποψη της Google, πλέον εμπορικά εφικτή.

13.4 Τίποτα από όσα αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα δεν επηρρεάζει τα δικαιώματα της Google σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών βάσει της Παραγράφου 4 των Όρων.

13.5 Όταν παύσουν να ισχύουν οι παρόντες Όροι, όλα τα νόμιμα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, από τα οποία εσείς και η Google έχετε ωφεληθεί, στα οποία έχετε υποβληθεί (ή, τα οποία προέκυψαν εν καιρώ, ενώ οι Όροι βρίσκονταν σε ισχύ) ή, τα οποία διατυπώνονται ως συνεχιζόμενα επ’ αόριστο, θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από την ανωτέρω παύση, και οι διατάξεις της Παραγράφου 20.7 θα συνεχίσουν να ισχύουν ως προς τα ως άνω δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες επ’ αόριστο.

14. Αποκλεισμός Εγγυήσεων

14.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και η Google, οι Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες της, και οι αδειοπάροχοι της δεν σας παρέχουν καμμία εγγύηση ως προς αυτές.

14.2 Συγκεκριμένα, η Google, οι Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες της, και οι αδειοπάροχοί της δεν εγγυώνται σε εσάς, ότι:

(Α) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας,

(Β) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα,

(Γ) οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και

(Δ) ότι ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Λογισμικού σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.

14.3 Καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (περιλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα προς σκοπό ή την συμμόρφωση προς την περιγραφή) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες πέραν της έκτασης κατά την οποία καθορίζεται ρητά στους Όρους.

Τίποτα από όσα αναφέρονται στους Όρους δεν θα επηρεάσει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα, τα οποία πάντοτε απολαμβάνετε ως καταναλωτής και τα οποία δεν μπορείτε συμβατικά να τα συμφωνήσετε ή να τα αποποιηθείτε.

15. Περιορισμός Ευθύνης

15.1 Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους δεν θα αποκλείει ή θα περιορίζει την ευθύνη της Google για απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

15.2 Με την προϋπόθεση της γενικής διάταξης της παραγράφου 15.1 ανωτέρω, η Google, οι Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες της, και οι αδειοπάροχοί της δεν θα ευθύνονται απέναντί σας για:

(Α) οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια την οποία μπορεί να έχετε υποστεί. Το ανωτέρω περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή επιχειρηματικής φήμης, ή απώλεια δεδομένων μπορεί να έχετε υποστεί,

(Β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα:

(i) οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επιδειχθείσας από εσάς ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχέσης ή συναλλαγής ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε διαφημιστή ή χορηγό, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις Υπηρεσίες∙

(ii) οποιωνδήποτε αλλαγών των Υπηρεσιών, στις οποίες ενδέχεται να προβεί η Google, ή οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής παύσης της παροχής των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων εντός των Υπηρεσιών)∙

(iii) της διαγραφής, φθοράς, ή αποτυχίας αποθήκευσης, οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνιών που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς∙

(iii) της αδυναμίας σας να παράσχετε προς τη Google ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού∙

(iv) της αδυναμίας σας να διατηρήσετε τον κωδικό σας πρόσβασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και εμπιστευτικά∙

15.3 Οι περιορισμοί της ευθύνης της Google προς εσάς στην παράγραφο 15.2 ανωτέρω θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η Google είχε ενημερωθεί, ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιες ως άνω απώλειες.

16. Πολιτικές περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

16.1 Είναι πολιτική της Google να απαντά σε ανακοινώσεις περί εικαζόμενων παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της Digital Millennium Copyright Act, στις Ηνωμένες Πολιτείες) και να διακόπτει τους λογαριασμούς κατ’ εξακολούθηση παραβατών. Λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική της Google περιέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.gr/dmca.html.

16.2 Η Google διαθέτει διαδικασία παραπόνων σχετικά με τα εμπορικά σήματα της διαφημιστικής επιχείρησης της Google, λεπτομέρειες της οποίας περιέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.gr/tm_complaint.html.

17. Διαφημίσεις

17.1 Ορισμένες από τις Υπηρεσίες υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

17.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τη Google στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς.

17.3 Ως αντίτιμο για την παροχή από τη Google προς εσάς της πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η Google μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.

18. Άλλο περιεχόμενο

18.1 Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Η Google ενδέχεται να μην έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν της Google.

18.2 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Google δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

18.3 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Google δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επιδείξατε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

19. Τροποποιήσεις των Όρων

19.1 Η Google μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Καθολικούς ή τους Πρόσθετους Όρους. Όταν συντελεστούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, η Google θα διαθέσει νέο αντίγραφο των Καθολικών Όρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.com/accounts/TOS?hl=el και οι όποιοι νέοι Πρόσθετοι Όροι θα διατίθενται σε εσάς από, ή μέσω, των σχετιζόμενων Υπηρεσιών.

19.2 Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Καθολικοί ή Πρόσθετοι Όροι, η Google θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από εσάς ως αποδοχή των ενημερωμένων Καθολικών ή Πρόσθετων Όρων.

20. Γενικοί νομικοί όροι

20.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, ενδέχεται (ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς, ή μέσω αυτής) να χρησιμοποιήσετε μία Υπηρεσία ή να προβείτε στην τηλεφόρτωση (downloading) ενός τμήματος λογισμικού, ή να αγοράσετε αγαθά, τα οποία παρέχονται από άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Η χρήση από εσάς των ανωτέρω άλλων υπηρεσιών, λογισμικού ή αγαθών μπορεί να υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία ή το πρόσωπο στο οποίο αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, οι Όροι δεν επηρεάζουν τη νομική σας σχέση με τις ως άνω άλλες εταιρείες ή άτομα.

20.2 Οι Όροι αποτελούν την ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Google και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς (με την εξαίρεση, ωστόσο, οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να παρέχει σε εσάς η Google βάσει ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας), και αντικαθιστούν πλήρως οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τη Google σχετικά με τις Υπηρεσίες.

20.3 Συμφωνείτε ότι η Google μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων στις Υπηρεσίες.

20.4 Συμφωνείτε ότι εάν η Google δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους Όρους (ή το οποίο απολαμβάνει η Google βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου), αυτό δεν θα θεωρείται ως επίσημη παραίτηση της Google από τα δικαιώματά της και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση της Google.

20.5 Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων είναι άκυρη, στην περίπτωση αυτή, η ως άνω διάταξη θα αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς να επηρεάζονται οι λοιποί Όροι. Οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυροι και ισχυροί.

20.6 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών, του οποίου η Google αποτελεί τη μητρική εταιρεία, θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους Όρους και ότι οι εν λόγω άλλες εταιρείες θα δικαιούνται να εφαρμόζουν άμεσα, και να προσφεύγουν σε, οποιαδήποτε διάταξη των Όρων, η οποία απονέμει προνόμιο σε αυτές (ή δικαιώματα υπέρ αυτών). Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία δεν θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους Όρους.

20.7 Οι Όροι και η σχέση σας με τη Google βάσει των Όρων, θα διέπεται από την Αγγλική νομοθεσία. Εσείς και η Google συμφωνείτε την υποβολή σας στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας για την επίλυση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος, το οποίο προκύπτει από τους Όρους. Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, συμφωνείτε ότι η Google διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων (ή αντίστοιχου τύπου επείγουσα νομική αρωγή) σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

April 16, 2007